Nacka Stad

Nära och nyskapande

Frågor och svar

Vad ska ni bygga?
Skanska kommer att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar i centrala Nackas nya stadskvarter.

 1. Nya Gatan, Stadshusområdet
 2. Nya Gata, Elverkshuset
 3. Vikdalsvägen
 4. Värmdövägen
 5. Rotorfabriken
 6. Järla stationsområde
 7. Järla Bro
 8. Birkavägen (utgår)
 9. 2:ans fritidsgård

Projektöversikt reviderad 

Var börjar ni?

Vi startar med område 1. Nya gatan, sedan kommer vi att påbörja projekteringen av övriga områden, först Värmdövägen och Vikdalsvägen. Detaljerade tidplaner kommer att komma.

Vilka ska göra markarbeten för Nya gatan?

Markarbeten och allmän byggnation av allmänna anläggningar (vägar etc.) kommer att göras av oss; Skanska.

När står första fastigheterna klara?

År 2022 enligt nuvarande plan. Byggherrarna startar sin husproduktion preliminärt kvartal 1 år 2020.

Vilka ska bygga Stadshusområdet/Nya gatan?

Botrygg (bostadsrätter), Storstaden (bostadsrätter) och Svea Fastigheter (hyresrätter).

Hur många lägenheter blir det på Stadshusområdet/Nya gatan?

Cirka 600 lägenheter. 180 planeras bli hyresrätter och resten bostadsrätter.

 Vilka ska bygga Elverkshuset/Nya gatan

SSM (bostadsrätter), Kungsvåningen (hyresrätter). Denna detaljplan har ej vunnit laga kraft ännu. (däremot har SSM säljstartat projektet)

 

Hur kommer det se ut när ni är klara?

Skanska är upphandlade i en s.k. totalentreprenad, vilket innebär att vi förutom att bygga även skall projektera. Dvs, det är inte ritat än. Vi kommer successivt att lägga upp bilder och ritningar under projektets gång som kommer ge er en bild av vad vi skall bygga. Idag kan ni finna information här: https://www.nacka.se/stad 

När är projektet klart?
Projektet skall stå färdigt 2024

Vilka är arbetstiderna på området?

Arbetstiden för markarbetena i projektet Nya gatan är 06.30–18.00 vardagar, men vanligtvis

slutar vi cirka 15.45. I undantagsfall utförs arbeten på kvällar fram till 19:00, nattetid och helger när det ej är möjligt under ordinarie tid. Arbetet kommer att pågå i 12–15 månader. För att arbeta utöver våra ordinarie arbetstider så söker vi dispens hos Nacka kommun.

Vad händer med cykel, bil- och gångvägar i området under bygget?
Framkomligheten kommer att påverkas av byggnationen. Vi har som mål att störa så lite som möjligt och alla omledningar skall göras säkert och genomtänkt. Vid omläggning av vägar, kommer tydlig information att leda dig rätt. Vi kommer både informera här och via skyltning på plats. Har du tips om hur vi kan bli bättre på detta så tar vi gärna emot dessa.

Hur vet jag att jag kan komma fram med min cykel under byggtiden?

Vi kommer att lägga extra fokus på att Nackas cykelstråk skall fortsätta att fungera säkert och smidigt, så att framkomligheten är god under byggtiden. Fortlöpande information skall finnas skyltat på plats och på denna blogg, i samband med ändringar eller planering.

Kommer bygget att bullra och damma? Hur förhindrar ni detta?
Höga ljudnivåer förekommer dagtid beroende på vilket skede vi är i. Exempel på dessa är pålning, losshållning/sprängning av berg, tunga transporter och eventuellt krossning. Vi strävar hela tiden efter att minimera dessa störande moment och följa gällande bullerkrav.
Dammbekämpning är en del av våra arbetsmetoder, såsom vattning och kontinuerlig renhållning.
Ni får gärna höra av er till oss om ni har önskemål om bättring eller förslag som kan hjälpa oss i vårt arbete.

Hur hanterar ni damm i projektet

 • Vägarna inom arbetsområdet bevattnas vid behov. Vattnet blandas upp med ett miljövänligt bindemedel som motverkar dammspridning och minskar risken för rost och slitage på fordon.
 • Vi har flera vattenspridare igång för kontinuerlig dammbekämpning inom arbetsområdet
 • Våra borriggar är utrustade med centraldammsugare och vi bevattnar berget under tiden som borrning pågår.
 • Vid behov sopar vi med vatten på omgivande vägar.
 • Vid behov mäter vi kontinuerligt luftens partikelhalt för att säkerställa att vi inte överskrider tillåtna nivåer.

Kommer ni att spränga berg? Hur påverkar det omgivningen? Under vilken period gör ni detta?
Ja, vi kommer att spränga berg. Information till de berörda fastigheterna kommer att gå ut i god tid innan sprängning påbörjas. Vi informerar även i god tid om avstängning i samband med sprängtiderna.
Sprängning i projektet Nya gatan kommer utföras under perioden september 2018 till dec 2019 och troligen senare under projektets gång, när nya delprojekt startar. Mer information kring detta kommer finnas på denna sida.
Under sprängningstillfället kommer personal från Skanska att se till att alla i närheten befinner sig på säkert avstånd. Tydliga signaler kommer att ljuda före och efter sprängningen.

- Sprängningsarbeten ska planeras och utföras på ett sätt så att närligande byggnader, anläggningar, ledningar och installationer inte skadas genom markvibrationer, luftstötvåg eller stenkast.

I ett tidigt skede görs därför en riskanalys där vi går igenom de förutsättningar som finns för sprängning. Här inventeras byggnader, anläggningar och vibrationskänslig utrustning inom normalt inom ca 50 m från området för sprängning. I detta projekt har vi valt att utöka detta område till ca 170 m för ökad kontroll.

I riskanalysen har man räknat man fram riktvärden för vibrationer, omfattning av besiktningen enligt Svensk standard SS 460 48 66, samt fastställer kontrollåtgärder som utplacerande av ljud- och vibrationsmätare. Alla sprängningsarbeten anpassas efter det riskanalysen kommit fram till. Med hjälp av vibrationsmätningarna skräddarsyr man sedan nästa sprängsalva så att inga riktvärden ska överskridas.

 ”Svensk standard SS 460 48 66, reglerar omfattning, vibrationsriktvärden för ditt hus räknas fram genom att man väger in de specifika grundläggnings förhållanden och byggnadsmaterial som gäller för ditt hus.”

Är er fastighet inom detta område, så har ni redan blivit kontaktade och besiktning är utförd.

Hur vet ni att det är säkert att spränga här?

Inför varje projekt görs en riskanalys –byggnader har inventerats. Vi besiktigar också byggnaderna när vi har sprängt klart.

Hur går sprängning till?

– Vi borrar många hål i berget, till det djup som vi skall schakta ut. De borrade hålen fyller vi sedan med sprängmedel, som sedan kopplas ihop med kabel. För att säkerställa att sprängningen blir effektiv och säker, så lägger vi tunga armerade däcksmattor som täcker hela salvan.

– Vi själva sprängtillfället så säkerställer vi området genom att placera ut flaggvakter över området, enligt ett postplan som tagits ut i förhand. Vi säkerställer att ingen obehörig finns på området, stänger av vägar, gångvägar, placerar oss vid portgångar mm. När området är säkert, så rapporterar samtliga vakter in till sprängaren och sprängaren signalerar för sprängning.

Innan sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar (- – – – – -), som en väldigt stark biltuta. Några sekunder efter den sista korta signalen går sprängsalvan.

Efter sprängningen ljuder en lång sammanhängande ljudsignal (_____) som signalerar att sprängningen är över.

Flaggvakterna visar då tydligt att det är säkert och man kan återigen passera inom området. Proceduren från att vi börjar stänga av till att vi återigen öppnar området tar maximalt 10 minuter, vanligtvis runt 5 minuter.

– Efter att salvan gått, så lastar vi med hjälp av lastmaskiner och fördelar det sprängda berget på lastbilar och transporterar bort berget.

Sedan börjar det om igen, tills vi schaktat ut hela ytan. Detta arbete i denna tomt beräknas pågå till december 2019, då det är stora volymer, ca 200 000 kbm.

Efter utförd schaktning, så säkerställer vi att kvarvarande bergskärningar säkras genom skrotning med maskin, bultning eller i vissa fall nät, så att inga lösa block finns kvar.

- Hur oftas spränger vi?

Vi kommer spränga på fasta tider under vardagar, 10, 12 och 14. Dock inte varje tillfälle.

Önskar du bli informerad innan vi spränger?

Man kan få ett sms ca 30 minuter innan sprängning. Anmäler man att man vill ha detta, så hamnar man på en lista där samtliga får detta sms. Man kan när som helst avanmäla sig från denna lista eller anmäla sitt intresse. I dagsläget så mailar man sitt namn och mobiltelefonnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:ar till 072-533 93 12, så ser vi till att ni får sms.

- Buller

Höga ljudnivåer förekommer dagtid beroende på vilket skede vi är i. Exempel på dessa är borrning, sprängning av berg, tunga transporter och eventuellt krossning. Vi strävar hela efter att minimera dessa störande moment och följa gällande bullerkrav. Vi har satt upp bullermätare runt området, för att kunna mäta och följa upp detta. Vi följer naturvårdsverkets krav och gränsvärden.

 

Kommer ni att krossa berg i projektet?

Projektet har gjort en anmälan om att krossa sten på arbetsområdet mellan den 30 april 2019 och den 31 december 2019. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer att besluta om ärendet tidigast på sammanträdet den 4 juni.

Vi önskar krossa på plats för att kunna förädla och bearbeta det berg vi spränger loss, så det går att nyttja i projektet. Vi kommer bara krossa berget som kommer från vår egen arbetsplats, inte ta emot berg från andra projekt.

I förädlandet så krossar man de stora stenarna till mindre stenar, så att de går att använda som uppbyggnadsmaterial.

Mer information kommer om vi får tillståndet godkänt.

 

Varför söker ni krosstillstånd först nu?

Tidigare har vi ej haft plats för detta. Vi har fortfarande ont om plats, men nu har vi påbörjat ledningsläggningar och uppbyggnaden av vägarna. Vilket innebär att vi kan använda materialet direkt och inte behöver lagerföra allt.

 

Hur påverkar detta miljön?

Det påverkar miljön positivt genom att det minskar transporterna. Transporterna våra olika projekt står för en stor del av utsläppen inom byggsektorn. För att minska dessa så söker vi hela tiden efter lösningar som innebär kortare transport.

Idag måste vi köra materialet utanför kommunen för förädling, för att sedan transportera det tillbaka när vi det är bearbetat.

Vattenprover tas kontinuerligt för att säkerställa att vi ej påverkar kvalitén på vattnet och enligt gällande krav.

 

Är det verkligen möjligt att krossa i detta centrala läge?

Ja, men det kräver självklart en anpassning av arbetssättet och åtgärdsplaner för att minimera påverkan på omgivningen.

 

Jag har fått info om att krossning bullrar och dammar väldigt mycket, stämmer det?

Detta är en bullrande och dammande verksamhet.

Men vi har fokus på att minimera störningar för de som bor och arbetar nära krossen. Vi anpassar verksamheten och tillämpar åtgärder i den utsträckningen som krävs för att klara myndigheters krav, kontrollmäter och anpassar oss kontinuerligt.

Det sammanlagda bullret från en byggplats skall inte vara högre än Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller.

Åtgärder kan vara avskärmning eller bevattning.

 

Kommer ni krossa och hantera berg på nattetid?

Nej, vi arbetar endast dagtid med denna typ av verksamhet.

 

Hur mycket skall ni krossa?

Ca 100 000 ton, för eget bruk.

 

Framkomlighet, Byggtrafik

Vid omläggning av vägar och cykelvägar, kommer tydlig information att leda dig rätt. Vi kommer både informera via skyltning och genom bloggen nackastadblogg.skanska.se. Korta avstängning i samband med sprängtider. Byggtrafik: Vilka vägar som lastbilarna tar ut från området och vidare. Vi kommer att leda över gång- och cykeltrafiken på södra sidan om Värmdövägen, förbi arbetsområdet.

– Hur reagerar vi på vibrationer?

Människor och djur reagerar av naturen starkt på vibrationer även vid nivåer långt ifrån vad som kan orsaka skada på till exempel byggnader. Luftstötvågen är oftast den som känns i huset, skallrar i glas och fönster.

Vibrationer 1

Markvibrationer i relation till vardagliga vibrationer

 • I vardagen utsätts vi för vibrationer från omgivningen oavsett om det pågår byggverksamhet eller inte.
 • Vibrationers påverkan på människor:
 • 0,1-0,2 mm/s= ej märkbar
 • 0,2-1 mm/s= märkbar
 • 1-2,5 mm/s= klart märkbar (gå på träbjälklag)
 • 2,5-7 mm/s= tydligt märkbar (smälla igen en dörr)
 • 7-30 mm/s= starkt märkbar
 • 30 mm/s= mycket störande

Sprickor i byggnader

 • Byggnader inom bedömt riskområde är besiktigade innan sprängningsarbetena påbörjas.
 • Vibrationer mäts på flertalet objekt runt om arbetsplatsen under hela tiden vibrationsalstrande arbeten utförs.
 • Kolla gärna eventuella sprickor i huset före sprängning. Den vanligaste orsaken till sprickor är väder och vind, mycket sällan sprängningar.
 • Fota gärna ditt hus före.

Vibrationer 2

Jag hör inte signalen inför sprängning

Det händer att vi spränger långt ifrån där vibrationerna märks och att ljudsignalerna före och efter sprängningen inte hörs ibland. Berg och byggnader kan till exempel vara i vägen för ljudet, men inte vibrationerna. Det är viktigt att ni uppmärksammar oss om detta inträffar (maila eller ring), så att vi kan förstärka signalerna. Vi upplever sprängningar och signaler individuellt. Men om man blir förvarnad eller informerad innan sprängning och tydligt hör varningssignalen så är man beredd och risken för att man upplever obehag minskas.

Kommer ni att jobba natt?

Ja, men så lite som möjligt, för att undvika att störa omgivningen. T.ex. så kommer vi förlägga mycket utav trafikomläggningar nattetid, så vi inte stör trafiken på dagen. Vi kommer inte spränga nattetid.

Kommer ni att påla eller sponta? Hur påverkar detta omgivningen? Under vilken period gör ni detta?
Ja, vi kommer att sponta, inte påla. Information till de berörda fastigheterna kommer gå ut i god tid innan detta arbete påbörjas.

Spont är en stödkonstruktion för att ta upp jordtryck. Vi startar spontarbetet den 22/10 och det kommer pågå till januari 2019. Omgivningspåverkan som pålning ger är liten beroende på vilken metod man väljer. Vi har valt att borra ned sponten och det ljud som hörs mest är från den borrvagnen eller från hanteringen av rören i samband med montage.

Hur gör jag om jag är intresserad av boende i de lägenheter som byggs? Vilken kö är det som gäller vid hyresrätter? Hur får jag veta mer?
Vi kommer att lägga in länkar till respektive exploatör/byggföretag som bygger bostäder inom vårt projekt när detta finns tillgängligt för oss.

Hur gör jag om jag vill hyra en lokal för kommersiell verksamhet?
Vi kommer att lägga in länkar till respektive exploatör/byggföretag som bygger kommersiella lokaler inom vårt projekt när detta finns tillgängligt för oss.

Vad händer med cykel, bil- och gångvägar i området under bygget?

 • Gång- och cykeltunneln från busshållplatsen Nacka forum mot stadshuset stängs av i mitten av oktober. Gång- och cykeltrafiken leds om.
 • Biltrafiken kommer inte i stort sett inte att ledas om.
 • Hänvisningsskyltar kommer att leda dig rätt.
 • Vid några tillfällen kommer vi att behöva stänga av/leda om trafiken på Värmdövägen i samband med sprängning. Vi informerar i god tid om avstängning i samband med sprängtiderna.

InkedNya gatan karta_670_pixlar_LI byggtrafik

När ska rondellen på Värmdövägen flyttas? Var flyttas den och varför?

Rivning av rondellen på Värmdövägen påbörjas i slutet av september. Rondellen ska flyttas i östlig riktning för att hus ska byggas på Nya gatan ner mot rondellen

Hur går byggtrafiken?

Lastbilar kör bort sten från arbetsområdet. Lastbilarna kör från arbetsområdet genom

in/utfarten på Vikdalsvägen och vidare på Värmdövägen österut. Tillbaka kommer lastbilarna

österifrån och in på arbetsområdet via in/utfarten på Vikdalsvägen eller via infarten från Vikdalsvägen och Järla Östra skolväg.

Byggtrafik

Jag är intresserad av att bo/hyra lokal för verksamhet i de hus som byggs, vem kontaktar jag?

För Stadshusområdet/Nya gatan, kontakta exploatörerna Botrygg (bostadsrätter), Storstaden (bostadsrätter) och Svea Fastigheter (hyresrätter).

För Elverkshuset/Nya gatan, kontakta SSM (bostadsrätter), Kungsvåningen (hyresrätter)

Hur gör jag om jag är intresserad av boende i de andra lägenheterna som byggs? Vilken kö är det som gäller vid hyresrätter? Hur får jag veta mer?
Vi kommer att lägga in länkar till respektive exploatör/byggföretag som bygger bostäder inom vårt projekt när detta finns tillgängligt för oss.

Hur gör jag om jag vill hyra en lokal för kommersiell verksamhet?
Vi kommer att lägga in länkar till respektive exploatör/byggföretag som bygger kommersiella lokaler inom vårt projekt när detta finns tillgängligt för oss.

 

Frågor om stadsutveckling i andra områden i Centrala Nacka

Läs på www.nacka.se/stad. Där finns kontaktpersoner.