Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

Frågor och svar

I vilka områden bygger Skanska?

Skanska bygger vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar i centrala Nackas längs Värmdövägen och kringliggande områden (klicka på kartan nedan om du vill se den större).

Hur kommer det se ut när ni är klara?

Skanska är upphandlade i en så kallad totalentreprenad, vilket innebär att vi förutom att bygga även skall projektera. Projekteringen är inte klar överallt vilket innebär att allt inte är ritat än. Vi kommer successivt att lägga upp bilder och ritningar under projektets gång som ger en bild av vad vi skall bygga. Se mer på: https://www.nacka.se/stad 

Kommer ni att jobba natt?

Ja, men i så liten utsträckning som möjligt och där det anses vara det bästa alternativet. Vi kommer exempelvis förlägga mycket utav trafikomläggningar nattetid, så vi inte stör trafiken på dagen. Vi kommer inte spränga nattetid.

Bygger ni tunnelbanan?

Nej, tunnelbanan hanteras inte inom detta projekt (vårt projekt sträcker sig längs Värmdövägen och kringliggande områden). Däremot är det är en annan del av Skanska som bygger tunnelbanan vid Nacka Forum.

Tunnelbanestationerna vid Sickla och Järla bro byggs av andra operatörer. Läs mer om olika arbeten som sker i Nacka: nyatunnelbanan.sll.se/nacka-arbeten; SL:s kundtjänst har öppet dygnet runt, året runt, via telefon 08 600 10 00 eller via kontaktformulär nyatunnelbanan.sll.se.  Facebook: https://www.facebook.com/nyatunnelbanan/

SPRÄNGNING

När spränger ni?

Vi spränger på fasta tider under vardagar klockan 10:00; 12:00 och 14:00 inom specificerade områden och då det finns behov.

Får jag information om ni spränger nära mig?

Information till berörda fastigheterna kommer att gå ut i god tid innan sprängning påbörjas. Vi informerar även i god tid om avstängning i samband med sprängtiderna. Är din fastighet inom sprängområdet (läs mer nedan under ”Hur påverkar sprängning omgivningen”), så har ni redan blivit kontaktade och besiktning är utförd.

Kan jag få information när ni spränger?

Du kan få ett sms ca 30 minuter innan vi spränger. Maila ditt namn och mobiltelefonnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:a till 072-533 93 12, så får du ett sms inför sprängning. Du kan när som helst avanmäla sig från listan. Om du var upplagd på listan tidigare men inte längre får sms så behöver du anmäla dig igen.

Hur vet ni att det är säkert att spränga?

Under sprängningstillfället kommer personal från Skanska att se till att alla i närheten befinner sig på säkert avstånd. Tydliga signaler kommer att ljuda före och efter sprängningen. Inför varje projekt görs en riskanalys –byggnader har inventerats. Vi besiktigar också byggnaderna när vi har sprängt klart.

Hur påverkar sprängning omgivningen?

Under sprängningstillfället kommer personal från Skanska att se till att alla i närheten befinner sig på säkert avstånd. Tydliga signaler kommer att ljuda före och efter sprängningen.

Sprängningsarbeten planeras och utförs på ett sätt så att närliggande byggnader, anläggningar, ledningar och installationer inte skadas genom markvibrationer, luftstötvåg eller stenkast.

I ett tidigt skede görs en riskanalys där vi går igenom de förutsättningar som finns för sprängning. Här inventeras byggnader, anläggningar och vibrationskänslig utrustning normalt inom ca 50 m från området för sprängning. I detta projekt har vi valt att utöka inventeringsomårdet till ca 170 m för ökad kontroll.

I riskanalysen har man räknat fram riktvärden för vibrationer, omfattning av besiktningen enligt Svensk standard SS 460 48 66, samt fastställt kontrollåtgärder som utplacerande av ljud- och vibrationsmätare. Alla sprängningsarbeten anpassas efter det riskanalysen kommit fram till. Med hjälp av vibrationsmätningarna skräddarsyr man sedan nästa sprängsalva så att inga riktvärden ska överskridas. ”Svensk standard SS 460 48 66, reglerar omfattning, vibrationsriktvärden för ditt hus räknas fram genom att man väger in de specifika grundläggnings förhållanden och byggnadsmaterial som gäller för ditt hus.”

Hur går en sprängning till?

Vi borrar hål i berget till det djup som vi skall schakta ut. De borrade hålen fyller vi med sprängmedel, som sedan kopplas ihop med kabel. För att säkerställa att sprängningen blir effektiv och säker, så lägger vi tunga armerade däckmattor som täcker hela salvan.

Vi sprängtillfället säkerställer vi området genom att placera ut flaggvakter över området, enligt en plan som tagits fram i förhand. Vi säkerställer att ingen obehörig finns på området, stänger av vägar, gångvägar, cykelvägar och placerar oss vid portgångar med mera. När området är säkert, så rapporterar samtliga vakter in till sprängaren och sprängaren signalerar för sprängning:

 • Innan sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar (- – – – – -), som en väldigt stark biltuta. Några sekunder efter den sista korta signalen går sprängsalvan.
 • Efter sprängningen ljuder en lång sammanhängande ljudsignal (_____) som signalerar att sprängningen är över.

Efter sprängningen visar flaggvakterna tydligt att det är säkert att passera området. Proceduren från att vi börjar stänga av till att vi öppnar området igen, tar mellan 5-10 minuter.

Efter att salvan gått lastar vi, med hjälp av lastmaskiner, det sprängda berget på lastbilar och transporterar bort berget. Sedan börjar det om igen, tills vi schaktat ut hela ytan.

Vi säkerställer alltid berg vi sprängt och schaktat genom att skrota av berget (ta bort lösa stenar), bulta fast block eller i vissa fall näta in berget, så att inga lösa block eller stenar finns kvar.

Jag hör inte signalen inför sprängning

Det händer att vi spränger långt ifrån där vibrationerna märks och att ljudsignalerna före och efter sprängningen inte hörs ibland. Berg och byggnader kan till exempel vara i vägen för ljudet, men inte vibrationerna. Det är viktigt att ni uppmärksammar oss om detta inträffar (maila eller ring), så att vi kan förstärka signalerna. Vi upplever sprängningar och signaler individuellt. Men om man blir förvarnad eller informerad innan sprängning och tydligt hör varningssignalen så är man beredd och risken för att man upplever obehag minskas.

BULLER

Hur jobbar ni med buller?

Höga ljudnivåer förekommer dagtid beroende på vilket skede vi är i. Exempel på dessa är borrning, sprängning av berg, tunga transporter, kapning eller packning. Vi strävar hela efter att minimera dessa störande moment och följa gällande bullerkrav. Vi kommer sätta upp bullermätare runt området, för att kunna mäta och följa upp detta vid behov. Vi följer naturvårdsverkets krav och gränsvärden.

DAMM

Hur hanterar ni damm?

Dammbekämpning är en del av våra arbetsmetoder och vi arbetar blanda annat med följande metoder:

 • Vägarna inom arbetsområdet bevattnas vid behov. Vattnet blandas upp med ett miljövänligt bindemedel som motverkar dammspridning och minskar risken för rost och slitage på fordon.
 • Vi har flera vattenspridare igång för kontinuerlig dammbekämpning inom arbetsområdet
 • Våra borriggar är utrustade med centraldammsugare och vi bevattnar berget under tiden som borrning pågår.
 • Vid behov sopar vi med vatten på omgivande vägar.
 • Vid behov mäter vi kontinuerligt luftens partikelhalt för att säkerställa att vi inte överskrider tillåtna nivåer

Du får gärna höra av dig till oss om du har önskemål om bättring eller förslag som kan hjälpa oss i vårt arbete.

TRAFIK, CYKLISTER OCH GÅNGARE

Varför behöver ni leda om trafiken hela tiden?

I och med att den nya stadsgatan som vi bygger, ska ersätta den gamla gatan, behöver vi leda om trafiken under tiden vi bygger. Det gör vi genom noggrann planering tillsammans med Nacka kommuns trafikenhet och övriga verksamheter samt projekt inom området.  Vi försöker leda om trafiken med så liten påverkan som möjligt där vi samtidigt får tillräckligt med plats för att kunna utföra våra arbeten säkert och snabbt. Vi försöker också göra så få ändringar som möjligt och istället arbeta med stora skeden.

Vad händer med cykel, bil- och gångvägar i området under bygget?

Framkomligheten kommer att påverkas av byggnationen. Vi har som mål att störa så lite som möjligt och all omledning av trafik skall göras säkert och genomtänkt. Vid omläggning av vägar, kommer tydlig information att leda dig rätt. Vi kommer både informera här och via skyltning på plats.

Har du tips om hur vi kan bli bättre på detta så tar vi gärna emot dessa.

Hur kommer jag fram med min cykel under byggtiden?

Vi lägger extra fokus på att Nackas cykelstråk skall fortsätta att fungera säkert och smidigt, så att framkomligheten är god under byggtiden. Skyltning på plats och information här på bloggen finns i samband med ändringar av cykelbanor.

Hur vet jag vart jag ska åka? 

Vid omläggning av vägar och cykelvägar, kommer tydlig information att leda dig rätt. Vi kommer både informera via skyltning och genom bloggen.

VIBRATIONER

Jag tycker att vibrationer känns obehagligt, varför?

Människor och djur reagerar av naturen starkt på vibrationer även vid nivåer långt ifrån vad som kan orsaka skada på till exempel byggnader. Luftstötvågen är oftast den som känns i huset, skallrar i glas och fönster.

Vibrationer 1

Hur stor behöver vibrationen vara för att den ska vara märkbar?

I vardagen utsätts vi för vibrationer från omgivningen oavsett om det pågår byggverksamhet eller inte. Vibrationers påverkan på människor:

 • 0,1-0,2 mm/s= ej märkbar
 • 0,2-1 mm/s= märkbar
 • 1-2,5 mm/s= klart märkbar (gå på träbjälklag)
 • 2,5-7 mm/s= tydligt märkbar (smälla igen en dörr)
 • 7-30 mm/s= starkt märkbar
 • 30 mm/s= mycket störande

SPRICKOR

Hur vet ni att sprängningar inte orsakar sprickor i byggnader?

 • Byggnader inom bedömt riskområde är besiktigade innan sprängningsarbetena påbörjas.
 • Vibrationer mäts på flertalet objekt runt om arbetsplatsen under hela tiden vibrationsalstrande arbeten utförs.
 • Se över och fota gärna eventuella sprickor i huset före sprängning.
 • Den vanligaste orsaken till sprickor är väder och vind. Sprickor orsakas mycket sällan av sprängningar.

Vibrationer 2

VÄRMDÖVÄGEN

Hur kommer Värmdövägen se ut när det är klart?

Värmdövägen kommer att bli en modern stadsgata. Det innebär att vi behöver riva den gamla vägen, vägöverbyggnaderna, kantsten, belysning och ledningar. För att sen ersätta de med en ny stadsgata, uppdimensionerade för VA, el, fjärrvärme och medialedningar.

Gestaltning

NYA GATAN – VÄRMDÖVÄGEN/VIKDALSVÄGEN

Vad händer på Nya gatan?

Vi har nu lämnat över tre av kvarteren till exploatörer som bygger sina byggnader/hus. Allt eftersom att inflytt sker i olika fastigheter, färdigställs finplaneringen i området, det vill säga vi lägger kantsten, gångbanor och trädgropar.

Vilka bygger bostäderna i Stadshusområdet/Nya gatan?

Exploatörerna Botrygg (bostadsrätter), Storstaden (bostadsrätter) och Svea Fastigheter (hyresrätter) bygger vid Stadhusområdet/Nya gatan.

OBOS (bostadsrätter) och Kungsvåningen (hyresrätter)  bygger vid Elverkshuset/Nya gatan.

Översikt Nya Gatan

Hur gör jag för att köpa bostad, hyra lokal eller ställa mig i kö till hyresrätter på Nya gatan? 

För att få svar på dessa frågor behöver du kontakta exploatören (den som bygger huset) för respektive hus:

https://storstadenbostad.se/ (bostadsrätter)

https://www.botrygg.se/ (bostadsrätter)

http://sveafastigheterbostad.se/ (hyresrätter)

https://www.obos.se/ (bostadsrätter)

https://www.kungsvaningen.se/ (hyresrätter)

Hur många lägenheter blir det på Stadshusområdet/Nya gatan?

Cirka 600 lägenheter, varav 180 planeras bli hyresrätter och 420 bostadsrätter.

Vilka gör markarbeten för Nya gatan?

Markarbeten och allmän byggnation av allmänna anläggningar så som vägar, trotoarer, torg och trädgropar görs av oss på Skanska.

JÄRLA BRO

Vilka är det som arbetar nere vid Järla Bro?

Skanska jobbar längs Värmdövägen vid Järla Bro. Även tunnelbanans arbeten pågår vid Järla Bro.

Vilka är arbetstiderna på området?

Arbetstiden för markarbetena i projektet Nya gatan är 06.30–18.00 vardagar, men vanligtvis slutar vi cirka 15.45. I undantagsfall utförs arbeten på kvällar fram till 19:00, nattetid och helger när det ej är möjligt under ordinarie tid. För att arbeta utöver våra ordinarie arbetstider så söker vi dispens hos Nacka kommun.

Hur förhindrar ni buller och oljud på bygget?

Höga ljudnivåer förekommer dagtid beroende på vilket skede vi är i. Exempel på dessa är pålning, losshållning/sprängning av berg och tunga transporter. Vi strävar hela tiden efter att minimera dessa störande moment och följa gällande bullerkrav.

Kommer ni att påla eller sponta? Hur påverkar detta omgivningen? Under vilken period gör ni detta?

Vi kommer att sponta, inte påla. Information till de berörda fastigheterna kommer gå ut innan arbetet påbörjas. Spont är en stödkonstruktion för att ta upp jordtryck. Omgivningspåverkan som pålning är liten beroende på vilken metod man väljer. Vi har valt att borra ned sponten och det ljud som hörs mest är från den borrvagnen eller från hanteringen av rören i samband med montage.

FLER FRÅGOR

Om jag har frågor om stadsutveckling i andra områden i Centrala Nacka?

www.nacka.se/stad finns kontaktpersoner för alla områden inom Nacka.

LÄS MER

Nyhetsbrev utskickat av Nacka kommun inför ombyggnation av Värmdövägen och Vikdalsvägen. Klicka på bilden nedan för att läsa den i större format.

Infobrev_Värmdövägen_Vikdalsvägen_aug_2020_TRYCK08-30 Sida 001 Infobrev_Värmdövägen_Vikdalsvägen_aug_2020_TRYCK08-30 Sida 002

KROSSNING AV BERG – OBS krossning har avslutats!

Varför krossade ni berg i projektet?

Man krossar de stora stenarna, som har sprängts loss, till mindre stenar, så att de går att använda som uppbyggnadsmaterial. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt den 4 juni 2019 att krossning skulle göras på byggarbetsplatsen. Vi önskade krossa på plats för att kunna förädla och bearbeta det berg vi sprängde loss, så att det gick att nyttja i projektet. Vi krossade bara berg som kom från vår egen arbetsplats. Det krossade berget användes sen för att bygga upp vägarna inom våra projekt. Krossen stod i ett stort tält, för att minimera buller och damm och pågick i slutet av 2019.

Ca 100 000 ton berg krossades för eget bruk. Det som vi inte kunde lagerhålla på plats körde vi iväg till ett mellanupplag för senare användning.

Krossningen är nu klar och ingen mer krossning är planerad.

Hur påverkar krossning miljön?

Det påverkar miljön positivt genom att det minskar transporterna. Transporterna våra olika projekt står för en stor del av utsläppen inom byggsektorn. För att minska dessa så söker vi hela tiden efter lösningar som innebär kortare transport. Idag måste vi köra materialet utanför kommunen för förädling, för att sedan transportera det tillbaka när vi det är bearbetat.

Vattenprover tas kontinuerligt för att säkerställa att vi ej påverkar kvalitén på vattnet och enligt gällande krav.

Jag har fått info om att krossning bullrar och dammar väldigt mycket, stämmer det?

Detta är en bullrande och dammande verksamhet. Men vi har fokus på att minimera störningar för de som bor och arbetar nära krossen. Vi anpassar verksamheten och tillämpar åtgärder i den utsträckningen som krävs för att klara myndigheters krav, kontrollmäter och anpassar oss kontinuerligt. Det sammanlagda bullret från en byggplats skall inte vara högre än Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller. Åtgärder kan vara avskärmning eller bevattning.