Nacka Stad

Nära och nyskapande

21 september

Information om sprängning, start 25/9

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

- Sprängningsarbeten ska planeras och utföras på ett sätt så att närligande byggnader, anläggningar, ledningar och installationer inte skadas genom markvibrationer, luftstötvåg eller stenkast.

I ett tidigt skede görs därför en riskanalys där vi går igenom de förutsättningar som finns för sprängning. Här inventeras byggnader, anläggningar och vibrationskänslig utrustning inom normalt inom ca 50 m från området för sprängning. I detta projekt har vi valt att utöka detta område till ca 170 m för ökad kontroll.

I riskanalysen har man räknat man fram riktvärden för vibrationer, omfattning av besiktningen enligt Svensk standard SS 460 48 66, samt fastställer kontrollåtgärder som utplacerande av ljud- och vibrationsmätare. Alla sprängningsarbeten anpassas efter det riskanalysen kommit fram till. Med hjälp av vibrationsmätningarna skräddarsyr man sedan nästa sprängsalva så att inga riktvärden ska överskridas.

 ”Svensk standard SS 460 48 66, reglerar omfattning, vibrationsriktvärden för ditt hus räknas fram genom att man väger in de specifika grundläggnings förhållanden och byggnadsmaterial som gäller för ditt hus.”

Är er fastighet inom detta område, så har ni redan blivit kontaktade och besiktning är utförd.

Hur går sprängning till?

– Vi borrar många hål i berget, till det djup som vi skall schakta ut. I se borrade hålen placerar vi sedan sprängmedel, som sedan kopplas ihop med kabel. För att säkerställa att sprängningen blir effektiv och säker, så lägger vi tunga armerade däcksmattor som täcker hela salvan.

– Vi själva sprängtillfället så säkerställer vi området genom att placera ut flaggvakter över området, enligt ett postplan som tagits ut i förhand. Vi säkerställer att ingen obehörig finns på området, stänger av vägar, gångvägar, placerar oss vid portgångar mm. När området är säkert, så rapporterar samtliga vakter in till sprängaren och sprängaren signalerar för sprängning.

Innan sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar (- – – – – -), som en väldigt stark biltuta. Några sekunder efter den sista korta signalen går sprängsalvan.

Efter sprängningen ljuder en lång sammanhängande ljudsignal (_____) som signalerar att sprängningen är över.

Flaggvakterna visar då tydligt att det är säkert och man kan återigen passera inom området. Proceduren från att vi börjar stänga av till att vi återigen öppnar området tar maximalt 10 minuter, vanligtvis runt 5 minuter.

– Efter att salvan gått, så lastar vi med hjälp av lastmaskiner och fördelar det sprängda berget på lastbilar och transporterar bort berget.

Sedan börjar det om igen, tills vi schaktat ut hela ytan. Detta arbete i denna tomt beräknas pågå till december 2019, då det är stora volymer, ca 200 000 kbm.

Efter utförd schaktning, så säkerställer vi att kvarvarande bergskärningar säkras genom skrotning med maskin, bultning eller i vissa fall nät, så att inga lösa block finns kvar.

- Hur oftas spränger vi?

Vi kommer spränga på fasta tider under vardagar, 10, 12 och 14. Dock inte varje tillfälle.

Önskar du bli informerad innan vi spränger?

Man kan få ett sms ca 30 minuter innan sprängning. Anmäler man att man vill ha detta, så hamnar man på en lista där samtliga får detta sms. Man kan när som helst avanmäla sig från denna lista eller anmäla sitt intresse. I dagsläget så mailar man sitt namn och mobiltelefonnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:ar till 072-533 93 12, så ser vi till att ni får sms.

- Buller och damm

Höga ljudnivåer förekommer dagtid beroende på vilket skede vi är i. Exempel på dessa är borrning, sprängning av berg, tunga transporter och eventuellt krossning. Vi strävar hela efter att minimera dessa störande moment och följa gällande bullerkrav. Vi har satt upp bullermätare runt området, för att kunna mäta och följa upp detta. Dammbekämpning är en del av våra arbetsmetoder, såsom vattning och kontinuerlig renhållning utav området.

Framkomlighet, Byggtrafik

Vid omläggning av vägar och cykelvägar, kommer tydlig information att leda dig rätt. Vi kommer både informera via skyltning och genom bloggen nackastadblogg.skanska.se. Korta avstängning i samband med sprängtider. Byggtrafik: Vilka vägar som lastbilarna tar ut från området och vidare. Vi kommer att leda över gång- och cykeltrafiken på södra sidan om Värmdövägen, förbi arbetsområdet.

– Hur reagerar vi på vibrationer?

Människor och djur reagerar av naturen starkt på vibrationer även vid nivåer långt ifrån vad som kan orsaka skada på till exempel byggnader. Luftstötvågen är oftast den som känns i huset, skallrar i glas och fönster.

Vibrationer 1

Markvibrationer i relation till vardagliga vibrationer

 • I vardagen utsätts vi för vibrationer från omgivningen oavsett om det pågår byggverksamhet eller inte.
 • Vibrationers påverkan på människor:
 • 0,1-0,2 mm/s= ej märkbar
 • 0,2-1 mm/s= märkbar
 • 1-2,5 mm/s= klart märkbar (gå på träbjälklag)
 • 2,5-7 mm/s= tydligt märkbar (smälla igen en dörr)
 • 7-30 mm/s= starkt märkbar
 • 30 mm/s= mycket störande

Sprickor i byggnader

 • Byggnader inom bedömt riskområde är besiktigade innan sprängningsarbetena påbörjas.
 • Vibrationer mäts på flertalet objekt runt om arbetsplatsen under hela tiden vibrationsalstrande arbeten utförs.
 • Kolla gärna eventuella sprickor i huset före sprängning. Den vanligaste orsaken till sprickor är väder och vind, mycket sällan sprängningar.
 • Fota gärna ditt hus före.

Vibrationer 2

Jag hör inte signalen.

Det händer att vi spränger långt ifrån där vibrationerna märks och att ljudsignalerna före och efter sprängningen inte hörs ibland. Berg och byggnader kan till exempel vara i vägen för ljudet, men inte vibrationerna. Det är viktigt att ni uppmärksammar oss om detta inträffar (maila eller ring), så att vi kan förstärka signalerna. Vi upplever sprängningar och signaler individuellt. Men om man blir förvarnad eller informerad innan sprängning och tydligt hör varningssignalen så är man beredd och risken för att man upplever obehag minskas.

Hoppas denna information varit till hjälp. Delar av detta inlägg kommer läggas upp under frågor och svar, så ni lätt kommer kunna hitta det i framtiden. Informationen kommer också uppdateras i samband med att vi kommer in i nya skeden eller nya moment.

Vänligen /Pär Enlove, Skanska

 

 

18 september

Trafikomläggning v39, gång och cykelbana, Värmdövägen, väster om Nacka Forum

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Natten mellan måndagen den 24/9 och tisdagen den 25/9 så kommer vi lägga om trafiken för att kunna utföra vår bergschakt på området Nya gatan. Det kommer i dagsläget att innebära att en sträcka på gång- och cykelvägen på norra sidan om Värmdövägen kommer ledas över på södra sidan. På södra sidan är det då breddat, för att det skall fungera med dubbelriktad trafik på cykelbanan. Se bifogad bild.

För bästa framkomlighet och säkerhet för alla var goda att följ skyltar och hänvisning på plats.

Bild översikt trafikomläggning gång och cykelbana

Bild översikt trafikomläggning gång och cykelbana

Under vecka 39 kommer även sprängningen att påbörjas. Vilket kommer medföra kortare stopp i samband med våra fasta sprängtider klockan 10:00, 12:00 och 14:00. Mer information kommer inom kort.

Om ca en månad kommer denna omledning att utökas och mer information kommer inom kort.

Återkom gärna här om hur det fungerar på plats och om ni har några tips där vi kan förbättra både vår avstängning och vår information.

Vänligen /Pär Enlove

17 september

Vad händer på bygget? v38

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

- Denna vecka fortsätter vi med att avtäcka berg inför sprängning. Jordmassor lastas på lastbil för borttransport.

– Under nattetid så förbereder vi för omflytt av trafiken, för att kunna leda om gång- och cykeltrafik till södra sidan av Värmdövägen, förbi vår arbetsplats. Från infarten till Järla Skola till öster om busstorget på Värmdövägen kommer denna omledning att gälla. Omledningen kommer ske stegvis, med information skyltat på plats och här på bloggen. En översiktplan för denna omledning kommer inom kort läggas upp här. Denna omledning kommer att kvarstå minst ett år.

– Under veckan kommer vi starta upp borrning i berget. Med hjälp av en bandburen borrigg. Borrning kommer endast ske dagtid.

Vänligen /Pär Enlove

11 september

Vad händer på bygget

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Vi skall via denna blogg hålla er uppdaterade på vad som händer och vad som kommer.

Just nu håller vi på att förbereda för losshållning på Nya gatan. Det arbetet innebär att vi schakta bort jordmaterial och stenar som ligger där för att ta fram berget.  Vi planerar att börja borra i berget under kommande vecka. Mer information gällande hur sprängningen kommer gå till kommer inom kort.

I samband med schakten på Nya gatan, så kommer vi att behöva leda om delar av trafiken genom området. Detta innebär att vi gör en del arbeten ute i gatan, som ni säker har sett. Detta arbete görs mestadels nattetid för att inte störa framkomligheten. Mer information om hur omledningen kommer att se ut kommer komma inom kort. Vårt mål är att omledningen skall störa så lite som möjligt och att påverkan på framkomligheten skall vara minimal. Men ni får vara uppmärksamma på skyltning och information här, så ni tydligt vet hur ni skall transportera er genom området säkert.

Se bifogade bilder nedan.

Vid pennan Pär Enlove

Sprängningsområde och arbete i trafik 20180911IMG_1635IMG_1637IMG_1636

10 september

Blogg

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Hej och välkomna till vår blogg!

Denna blogg kommer att vara vårt projekts huvudkanal för information kring Skanskas projekt i Nacka stad.

Här kommer ni finna den senaste information, allmän information, bilder och vi skall även göra vårt bästa för att hjälpa dig hitta rätt om vi inte har svaret.

Sidan är under uppbyggnad och vi kommer kontinuerligt att arbeta med uppdateringar och förbättringar. Har ni tips eller önskemål om förbättringar, så tar vi gärna emot dessa.

På sidan så kan ni lättast hitta rätt via våra ”flikar”.

 • Vi skall lägga till en flik med ”Bra länkar och kontaktuppgifter”.
 • Fliken ”Viktiga milstolpar” kommer utökas med fler milstolpar.

Pär Enlove heter jag, jag är projektchef på Skanska och ansvarig för vårt projekt i Nacka stad. Jag kommer tillsammans med min produktionschef Kai-Henrik Striem att sköta denna blogg. Förhoppningsvis kommer vi få in fler ”bloggare”, under projektets gång.

Har ni kommentarer, kan ni skriva dem direkt i våra inlägg, så försöker vi svara så fort som möjligt

Men önskar ni direktkontakt med oss, så finner ni våra kontaktuppgifter här på sidan.

Vi ringer upp snarast om vi inte kan svara direkt, svarar på mail snarast och framförallt dagtid.

Hoppas ni kommer finna den information ni behöver!

Vänligen Pär Enlove

Par